Керівник

Про директора

ГОЛОВНІШІ ПРАЦІ Богдана КІНДРАТЮКА:

 1. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства. Івано-Франківськ – Львів 2001. 144 с.
 2. Дзвони та дзвоніння в народній творчості. Івано-Франківськ 2011. 42 с.
 3. Дзвони та дзвоніння у творах українських письменників. Івано-Франківськ 2011. 56 с.
 4. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка. Івано-Франківськ 2013. 44 с.
 5. Дзвонарська культура України. Вид. 2-ге, випр. і доп. Івано-Франківськ 2015. 912 с.
 6. «Історія української літератури» Михайла Грушевського як органологічне джерело. Вид. 2-ге, випр. і доп. Івано-Франківськ 2017. 202 с.

ПРАЦІ Б. КІНДРАТЮКА, ОПУБЛІКОВАНІ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кампанологічне джерелознавство як основа вичення дзвонарської культури // Історія релігій в Україні : наук. щоріч. : у 2 кн. / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / упоряд. О Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів : Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. Кн. ІІ. С. 460–466.
 2. Музика дзвонів у Гошівському монастирі Преображення Господнього: перспективи досліджень // Тенденція розвитку дзвонового і карильйонного мистецтва в Україні: Матер. наук. семінару-тренінгу (14 черв. 2015 року; Гошів, монастир): наук. зб. / уклад. Галина Марчук. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. С.10–20.
 3. Звонарская культура Украины // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (22 серп. 2015 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / уклад. Г. Марчук. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. Вип. 5. С. 26–29.
 4. О колоколах и колокольных звонах: Обзор источниковедческих и исследовательских публикаций ХІХ – начала ХХ века в Украине // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. С. 26–42.
 5. Аналіз оформлень і звучань дзвонів 1778 року з Історико-культурного заповідника міста Острога // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. С. 105–111.
 6. Зібрання ідіофонів: різноголоса колекція дзвінків // Світ захоплень Романа Фабрики : інформ. вид. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистецтва ; упоряд. : Галина Пристай, Марія Дем’янів. Івано-Франківськ, 2015. С. 73–74.
 7. 7. Дзвонарська культура України : монографічне дослідження; [наук. ред. Юрій Ясіновський]. 2-е, випр. і доп. вид. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. 912 с. + CD. (Історія укр. музики: Дослідження, вип. 19 / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України).
 8. Дзвони 1778 року з Історико-культурного заповідника міста Острога: аналіз оформлень і звучань // Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство. Вип. 32. Івано-Франківськ, 2015. С. 111–120.
 9. Кампанологічні студії в українській діаспорі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Історичні науки» / ред. колегія: І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін.] / Українське Історичне Товариство. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 23. С. 187–191.
 10. Дзвонарська культура Київської Русі // Українська музика: щоквартальник. Львів, 2016. Чис. 1 (19). С. 5–19.
 11. Внесок Сергія Сукача в студії дзвонарської культури // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. VІ Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (20 серп. 2016 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / уклад. Г. Марчук. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2016. – Вип. 6. – С. 113–116.
 12. «Історія української літератури» Михайла Грушевського як органологічне джерело; [наук. ред. Ю. Ясіновський] : монографія. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. 192 с. (Серія «Дзвонарська культура України». Дослідження, вип. 4 / Центр дослідження дзвонарства ВДНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (11,2 д. а.)
 13. Дзвонарство на сторінках «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Українська музика: щоквартальник. Львів, 2016. Чис. 3 (21). С. 5–17.
 14. 14. У пошуках правди про кобзарство: Михайло Хай. Микола Будник і кобзарство / НАН України, ІМФЕ імені Максима Рильського, Київський, Харківський кобзарські та Львівський лірницький цехи. Львів 2015. 320 с. [Рецензія] // Українська музика: щоквартал.; гол. ред. Ігор Пилатюк, заст. гол. ред. Юрій Ясіновський. Львів, 2016. Чис. 3 (21). С. 121–131.
 15. Дзвонарство в українському галицькому мудрослів’ї, згромадженому та поясненому Іваном Франком // Обрії: наук.-педагог. ж-л. Івано-Франківськ, 2016. № 2 (43). С. 17–19.
 16. Самовиховання викладача мистецьких дисциплін у діалозі поколінь науковців (на прикладі написання монографії «Історія української літератури» Михайла Грушевського як органологічне джерело») // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 лют. 2017 р.) «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С. 130–133.
 17. Середньовічні музики на сторінках «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Українська музика: щоквартальник. Львів, 2017. Чис. 1 (23). С. 5–15.
 18. Культурно-мистецький простір середньовічної України в «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Культурно-мистецьке середовище: творчість і технології : Матер. Десятої Міжнар. наук.-творчої конф., м. Київ, 20 квітня 2017 р. / заг. ред. Катерина Станіславська. Київ : НАКККіМ, 2017. С. 9–12.
 19. Використання органологічних відомостей з «Історії української літератури» М. Грушевського у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матер. ХIV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / голов. ред.: Г. І. Сотська. Вип. 8 (12). Київ : Талуком, 2017. С. 57–64.
 20. Страшносудні музики в «Історії української літератури» Михайла Грушевського та на іконі «Страшний Суд» XVII ст. із Львівського музею історії релігії // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / заг. ред. Мирон Капраль, Олександра Киричук, Ірина Орлевич / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». Львів : «Логос», 2017. С. 114– 126.
 21. Вокальні жанри княжої доби на сторінках «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство / ред. Олег Смоляк. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. № 1 (вип. 36). С. 113–120.
 22. Образ скомороства в «Історії української літера­ту­ри» Михайла Грушевського // Народна творчість та етнологія / голов. ред. Ганна Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. №2 (366). С. 22–31. .
 23. Відомості про музику в «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології : Матер. ІІІ Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» (м. Харків, 9–10 червня 2017 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». Харків : НП «ЦНТ», 2017. С. 33–38.
 24. Музика в «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Обрії: наук.-педагог. ж-л. Івано-Франківськ, 2017. № 1 (44). С. 20–23.
 25. Дзвонарство Західної Білорусі (відгук на монографію Олени Шатько «Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Белоруси: история и современность») // Дзвони в історії і культурі народів світу : Матер. VII Міжнарод. наук.-практ., істор.-краєзнав. конф. (23 серп. 2017 р., м. Ківерці, Волинської обл.) : наук. зб. / уклад. Г. Марчук]. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. вип. 7. С. 58–64.
 26. «Історія української літератури» Михайла Грушевського як органологічне джерело. Вид. 2-ге, випр. і доп.; [наук. ред. Ю. Ясіновський] : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017. 202 с. (Серія «Дзвонарська культура України». Дослідження, вип. 5 / Центр дослідження дзвонарства ВДНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
 27. Озеряни : матеріяли до історії села / збір яких почав Дмитро Кіндратюк (1925–1989); уклав електронну версію Богдан Кіндратюк; комп’ютерна верстка Іван Юречко. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. універ. ім. В. Стефаника, 2017.
 28. Музичні інструменти в музеях Коломиї // Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференцї «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України» (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя) : у 2-х кн. Кн. 2. Івано-Франківськ, 2017. С. 144–151.
 29. Дзвонарська культура в українському галицькому мудрослів’ї, згромадженому та поясненому І. Франком // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства: наук.-метрич. зб. Рівне : РДГУ, 2016. Вип. 16. С. 10‒15.
 30. Звонарская культура Украины // Вопросы инструментоведения. Вып. 10: сб. ст. и матер. ІХ и Х Междунар. инструментоведческих конгрессов «Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, 1–2 июня 2015 г.; 5–7 декабря 2016 г.) Российский институт искусств; [редкол. И. В. Мациевский (ответ. ред.), Д. А. Булатова, А. Б. Никаноров, А. А. Тимошенко]. Санкт-Петербург, 2017. С. 323–329. http://artcenter.ru/wp-content/uploads/2013/10/вопросы-инструментоведения
 31. Письменные источники музыкально-инструментальной культуры Украины: страницы «Історії української літератури» Михаила Грушевского // Вопросы инструментоведения. Вып. 11: сб. ст. и матер. XI Междунар. инструментоведческого конгресса «Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, 23–25 октября 2017 г.) / Российский институт истории искусств; [отв. ред. И. В. Мациевский, ред.-сост. О. В. Колганова]. Санкт-Петербург, 2017–2018. С. 34‒38. http://artcenter.ru/wp-content/uploads/2013/10/вопросы-инструментоведения
 32. Церковна музика в «Історії української літератури» Михайла Грушевського // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Львів: 2018. У 2-х ч. Ч. ІІ.
 33. Дзвони та дзвоніння в житті покутян // Покуття – колиска українського національного державотворення: Матер. VII наук.-краєзн. конф., м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наук. ред. Ігоря Федоришина та Андрія Королька. Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. С. 46‒57.
 34. Дзвонарство Київської Русі після прийняття християнства // Хрещення Русі-України: 988 – 2018: Альманах / Інститут релігієзнавстваЛМІР; упоряд. О. Киричук, О. Омельчук, І. Орлевич. Львів : Логос, 2018. С. 70‒85.
 35. Музична культура Західно-Української Народної Республіки // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. Київ : Альфа-Пік, 2018. С. 167‒171.
 36. До історії вивчення дзвонів Київської Русі: дослідницька праця Тетяни Шашкіної // Καλоφωνία / Калофонія: наук. зб. з іст. церков. монодії та гимнографії, ч. 9. Львів: Український католицький університет, 2018. С. 86‒95.
 37. Музична культура Західно-Української Народної Республіки (1918‒1923) // Українська музика: щоквартальник. / гол. ред. Ігор Пилатюк, заст. гол. ред. Любов Кияновська. Львів, 2019. Чис. 1 (31). С. 43–58.